Privacy Statement

Als u gebruik gaat maken van onze diensten en faciliteiten of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Voor ons is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb), alsmede de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige wet- en/of regelgeving gericht op de bescherming van persoonsgegevens.

Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn en slechts voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende organisatorische en technische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Doeleinden van de gegevensverwerkingen

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om de gevraagde zorg te kunnen leveren en deze te kunnen verantwoorden. Wij streven er naar uitsluitend de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel te verwerken. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
Zorgboerderij De Schurinkshoeve verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u bij onze zorgboerderij zorg afneemt.

De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang de betreffende informatie naar de aard ervan noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Rechten
Wij streven ernaar uw rechten te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk de verzoeken tot uitoefening van die rechten te honoreren. Onder rechten worden verstaan: het recht op informatie, op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op beperking van de verwerking, op overdracht van uw gegevens en recht van bezwaar.

Wilt u inzage/ kopie of correctie van uw gegevens doorgeven, dan kunt u dat als volgt melden: Zorgboerderij De Schurinkshoeve, Bathemerweg 3, 7448 PG Haarle. Tel: 0548-595306
E-mail: karin.schurinkshoeve@gmail.com

Wilt u uw dossier laten verwijderen of heeft u andere vragen hierover, gebruik dan ook bovenstaande gegevens.

Privacy beleid
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons privacy beleid voor deelnemers. Deze ontvangt u bij de start en is op te vragen per e-mail: karin.schurinkshoeve@gmail.com

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via het emailadres: karin.schurinkshoeve@gmail.com