Indicatie
Deelnemers kunnen via verschillende wegen gebruik maken van de mogelijkheden van de zorgboerderij. Veelal gebeurt dit via de gemeente. Zij geven indicaties af middels de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdwet. Je kunt je daarvoor melden bij het zorgloket van de eigen gemeente. Er volgt een keukentafelgesprek waarbij de gemeenteconsulent kijkt of jij / jullie kind inderdaad in aanmerking komt voor een indicatie. Daarnaast komen ook veel deelnemers met een WLZ indicatie bij ons. Ook is het mogelijk om via een samenwerkingsverband met andere organisaties bij ons zorg af te nemen.

Procedure aanmelding
Na een voorlopige aanmelding zal er eerst een kennismakingsgesprek gepland worden met een medewerker.
Tijdens dit gesprek wordt er informatie gegeven over de zorgboerderij. Daarnaast wordt besproken wat de specifieke hulp/ begeleidingsvraag is en besproken of de Schurinkshoeve een geschikte plek zou kunnen zijn. Samen gaan we het bedrijf even over en maken kennis met de aanwezige deelnemers. Al met al willen we hiermee een duidelijk beeld geven van wat we te bieden hebben.
Daarna kan men een dag of dagdeel meelopen en (indien indicatie rond is) starten op de zorgboerderij.

Uitsluitingscriteria
Om de best mogelijke zorg te verlenen vinden we het belangrijk dat onze deelnemers aansluiten op de kennis en competenties van onze begeleiders.
Om dit te bereiken hanteren we duidelijke uitsluitingscriteria die deelnemers met een bepaalde zorgvraag en/of gedrag uitsluiten, alvorens te starten.

Bij de (voorlopige) aanmelding en uit de Intake moet duidelijk worden of deelnemers wel of niet passen binnen De Schurinkshoeve.

Algemene uitsluitingscriteria
Deelnemers die wij binnen De Schurinkshoeve niet de begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben zijn deelnemers waarbij sprake is van:

  • Zeer intensieve lichamelijke zorgvragen of volledige overname ADL.
  • Verpleegtechnische handelingen (wij kijken graag mee of er een thuiszorgorganisatie kan worden ingeschakeld voor deze zorg).
  • Verbale en non verbale agressie en geweld jegens personen of spullen.
  • Discriminatie van andere deelnemers of medewerkers.
  • Wegloop- en/of dwaalgedrag die de veiligheid in gevaar brengt van de deelnemer, mededeelnemers en/of begeleiding.
  • Suïcidaal gedrag.
  • Actuele (soft)drugs en/of alcohol verslaving.
  • Psychoses en/of ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
  • Seksueel ongewenste gedragingen.
  • Alles wat onder de Wet Zorg en Dwang valt. Wij bieden geen onvrijwillige zorg binnen De Schurinkshoeve.

Wanneer de zorgzwaarte verandert als een deelnemer al in zorg is
Het kan gebeuren dat de zorgzwaarte verandert en ook dusdanig dat bovenstaande criteria in beeld komen. Het is daarom van groot belang om in gesprek te blijven met elkaar. Niet alleen tijdens evaluaties, maar ook tussendoor. We streven naar korte lijntjes tussen begeleiding en bijv. ouders of mantelzorgers. Soms is de conclusie dat de zorgboerderij niet meer passend is en dat een andere vorm van hulp nodig is.

Wachttijden
Op dit moment is er voor enkele groepen en dagen een wachtlijst, maar over het algemeen is er voldoende plek. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
Plaatsing is altijd afhankelijk van de begeleidingsvraag en welke dag(en) de plaatsing betreft. Vaak is het mogelijk na verloop van tijd uit te breiden, maar het kan ook nodig zijn juist minder zorg in te hoeven zetten. Uiteraard gebeurt alles altijd in overleg met alle betrokken partijen.

Eigen bijdrage CAK
Voor zorg vanuit de WMO en WLZ is er veelal sprake van een eigen bijdrage. Dit gaat buiten ons als zorgaanbieder om en loopt via het CAK. Voor meer informatie verwijzen wij dan ook naar https://www.hetcak.nl/