De Cliënten Vertrouwenspersoon (CVP)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe wij als zorgaanbieder om moeten gaan met zorg waar de deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de deelnemer noodzakelijk is. Bijv. wanneer er een situatie ontstaat die zeer onveilig is of grote risico’s met zich meebrengt voor de deelnemer. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg voor deelnemers met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening mag worden toegepast in zorgaanstellingen (zoals wonen en dagbesteding).

In de Wzd zijn de rechten van deelnemers met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Deelnemers en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat ze hierover onvrede ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor deelnemers en voor familieleden en/ of Vertegenwoordiger/contactpersoon. Zij hebben allen recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat je vertelt, ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing of bij bijvoorbeeld het indienen van een klacht.
De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van ons als zorgboerderij.

Heeft je een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op.
De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Je vraag is welkom en veilig.

De CVP voor De Schurinkshoeve is mevr. Margreeth Rebers. Haar gegevens zijn:
m.rebers@hetlsr.nl
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
(werkdagen maandag t/m donderdag)
LSR – Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap
Kanaalweg 17c gebouw B2 | 3526 KL Utrecht
Postbus 8224 | 3503 RE Utrecht
T 088-2015900| M 06 – 21 38 51 22
www.hetlsr.nl 

Meer informatie over de Wet zorg en dwang is te vinden op https://www.dwangindezorg.nl/wzd